Model: TP08G-BT2

 Loại: Hiển thị 08 dòng Text.
 Kích thước: 3.8" (83mm x 41mm).
 Độ phân giải: 240 x 128.
► Hỗ trợ: RS-232 và RS-422/RS-485.
 Phím chức năng: 24 phím.

 Model: TP04G-BL-C

 Loại: Hiển thị 04 dòng Text.
 Kích thước: 4.1" (101.8mm x 35.24mm).
 Độ phân giải: 192 x 64.
► Hỗ trợ: RS-232 và RS-422/RS-485.
 Phím chức năng: 17 phím.

 Model: TP04G-AL-C

 Loại: Hiển thị 04 dòng Text.
 Kích thước: 4.1" (101.8mm x 35.24mm).
 Độ phân giải: 192 x 64.
► Hỗ trợ: RS-232.
 Phím chức năng: 10 phím.

 Model: TP04G-AL2

 Loại: Hiển thị 04 dòng Text.
 Kích thước: 4.1" (101.8mm x 35.24mm).
 Độ phân giải: 192 x 64.
► Hỗ trợ: RS-232 và RS-422/RS-485.
 Phím chức năng: 10 phím.

 Model: TP04G-AS2

 Loại: Hiển thị 04 dòng Text.
 Kích thước: 3" (67mm x 32mm).
 Độ phân giải: 128 x 64.
► Hỗ trợ: RS-232/RS-422 (COM 1), RS-485 (COM 2).
 Phím chức năng: 07 phím.