Triển lãm quốc tế lần thứ 5 về điều khiển và tự động hóa VCCA 2019