Khái niệm về cảm biến áp suất - Nguyên lý hoạt động của cảm biến áp suất

1. Khái niệm về cảm biến áp suất

2. Nguyên lý hoạt động cảm biến áp suất.

3. Các loại cảm biến áp suất phổ biến hiện nay.

4. Hướng dẫn sử dụng cảm biến áp suất.